Odmówienie pracownikowi urlopu – czy jest możliwe?

Pracodawca ma możliwość odrzucenia wniosku urlopowego pracownika, a także przesunięcie terminu udzielenia urlopu. Dodatkowo prawnie dozwolone jest przerwanie urlopu pracownikowi w nagłych sytuacjach przez przełożonego oraz udzielanie go dopiero po terminie ustalonym przez prawo jako ostatni, który zobowiązuje do wykorzystania.

Niezaakceptowanie terminu urlopu

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu w roku w którym uzyskał do niego prawo. Najpóźniejszym terminem jest 30 wrześnie roku następnego. Konkretny termin urlopu ustala przełożony i nie ma on żadnego obowiązku zgodzić się na termin proponowany przez pracownika. A nawet może go udzielić po 30 września następnego roku pod warunkiem okoliczności wyjątkowych np. awarii czy też braku pracowników. W firmie urlop zależeć powinien od karty urlopowej, którą pracodawca ustala po otrzymaniu wniosków urlopowych pracowników oraz wzięciu pod uwagę stabilności pracy w firmie. W większych firmach brak planu urlopowego jest dozwolony tylko pod warunkiem wyrażenia na to zgody organizacji zakładowej. Jeśli taka organizacja nie działa
najczęściej ustalenie terminu urlopu pracownika z pracodawcą wystarcza, aby ten urlop otrzymać.

Przesunięcie terminu urlopu

Jeśli przełożony posiada wiedze na temat braku odpowiedniego funkcjonowania firmy w czasie urlopu pracownika, może go przesunąć na inny, bardziej dogodny termin. Powinien w takiej sytuacji ustalić inny, dogodny dla obu stron termin. Pracodawca ma prawo także przerwać urlop pracownikowi, gdy wymaga tego sytuacji np. pojawiły się nieprzewidziane w momencie udzielania urlopu okoliczności a pracownik jest niezbędny w danej chwili w firmie lub jego brak narazi pracodawcę na zbyt duże ryzyko.

Przedawnienie urlopu

Przedawnienie urlopu następuje po trzech latach, od daty urlopu wymagalnego, czyli 30 września następnego roku. Po upłynięciu tego czasu roszczenia z tytułu pracy i ewentualne odszkodowania ulegają przedawnieniu.

Post Author: jakaokazja